MODEL ŚWIADCZENIA USŁUG

Model stacjonarny - zespół dedykowany

Do realizacji usług możliwe jest wykorzystanie stacjonarnego zespołu dedykowanego do danego obiektu lub grupy obiektów. Zespół taki przeważnie jest wyłącznie przeznaczony do obsługi danego projektu i standardowo składa się z Kierownika Technicznego sprawującego nadzór nad realizacją usług technicznych w obiekcie i wspomagającego w razie potrzeby pracę techników, pracującego w wymiarze pełnego etatu lub jego części oraz Techników, pracujących w pełnym lub częściowym wymiarze etatu każdy.
Etatyzacja zespołu jest definiowana po zliczeniu czasu pracy techników wszystkich wymaganych czynności (inspekcje, przeglądy, drobne naprawy, usługi złotej rączki w określonym limicie tygodniowo) przy uwzględnieniu udziału zewnętrznych serwisów specjalistycznych, w tym gwarancyjnych. Zakładamy wsparcie podwykonawców, w tym naszych serwisów mobilnych, którzy standardowo są zawarci w cenie ryczałtowej oraz całodobowego wsparcia Help Desk. Poza godzinami przebywania w obiekcie Kierownik Techniczny będzie dostępny pod wskazanym numerem telefonu.
W zależności od uzgodnień model uwzględnia lub nie zastępstwa na czas nieobecności Techników z uwagi na urlopy lub choroby. Kierownik Techniczny w trakcie nieobecności będzie zastępowany przez Koordynatora Serwisu Technicznego.
Od uzgodnionego harmonogramu obecności Techników mogą występować odstępstwa spowodowane wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi. W szczególności dotyczy to czynności serwisowych, które muszą zostać wykonane wieczorami lub w weekendy ze względu na uciążliwość dla najemców lub mieszkańców.
Ponadto przez 24h na dobę przez 365 dni w roku zapewniamy dyżur naszego Help Desku i możliwy przyjazd dyżurującego technika zespołu stałego lub zespołu interwencyjnego w razie potrzeby – dodatkowe wizyty będą płatne.
Deklarujemy pełna elastyczność w realizacji rzeczywistego kształtu harmonogramu.

Model stacjonarny - zespół dedykowany

Do realizacji usług możliwe jest wykorzystanie mobilnych zespołów technicznych o różnych specjalizacjach. Zespoły będą wizytować obiekt zgodnie z ustalonym harmonogramem. Będą one uzupełniane przez specjalistyczne serwisy zewnętrzne współpracujące z Synertech Sp. z o. o. Także i tu zostanie wyznaczony Kierownik Techniczny sprawujący nadzór nad realizacją usług technicznych w obiekcie i wspomagający w razie potrzeby pracę techników.

Od uzgodnionego harmonogramu obecności Techników mogą występować odstępstwa spowodowane wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi. W szczególności dotyczy to czynności serwisowych, które muszą zostać wykonane wieczorami lub w weekendy ze względu na uciążliwość dla najemców lub mieszkańców. Deklarujemy pełna elastyczność w realizacji rzeczywistego kształtu harmonogramu

Ponadto przez 24h na dobę przez 365 dni w roku zapewniamy dyżur naszego Help Desku i możliwy przyjazd dyżurującego technika zespołu stałego lub zespołu interwencyjnego w razie potrzeby – dodatkowe wizyty będą płatne.

Serwisy specjalistyczne

W zależności od ustaleń oferta w cenie ryczałtowej może uwzględniać lub nie koszty przeglądów wykonywanych przez zewnętrzne serwisy specjalistyczne Dodatkowo Synertech Sp. z o. o. będzie odpowiedzialny za koordynację i niezbędną współpracę z tymi serwisami.

Wezwania interwencyjne Help Desk

W przypadku wystąpienia awarii wyposażenia obiektu Synertech Sp. z o. o. zagwarantuje dostępność pomocy technicznej. W tym celu przekaże kontakt do swojego Help-Desk dostępnego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku.

Zadaniem Help-Desk jest niezwłoczna reakcja i/lub przekazanie zgłoszenia do odpowiednich służb w danym rejonie oraz przeprowadzenie i monitorowanie prac związanych z powstrzymaniem awarii oraz zabezpieczeniem Obiektu przed jej skutkami. Zapewniamy przybycie zespołu mobilnego w czasie nie dłuższym niż 2 h od zgłoszenia o każdej porze.

W pierwszej kolejności w stan gotowości zostanie postawione pogotowie techniczne Synertech Sp. z o. o. W przypadku awarii wykraczającej poza obszary naszych kompetencji wzywane są służby miejskie lub pogotowie specjalistyczne zgodnie z ustalonymi procedurami za zgodą Klienta.

Koszty związane z interwencją awaryjną Synertech Sp. z o. o. zostaną rozliczone według uzgodnionych odrębnych stawek, a w przypadku dodatkowych kosztów związanych z koniecznymi pracami dotyczącymi powstrzymania awarii na podstawie refaktury lub sporządzonego kosztorysu.

Napisz lub zadzwoń

Biuro Obsługi Klienta


ul. Słowicza 45a
02-170 Warszawa.. PL
tel. 502-301-073
NIP: 521 35 79 340
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Synertech Sp. z o. o.